Cơ cấu tổ chức

Ban giám đốc:

Giám đốc: Ông Võ Văn Long

Điện thoại: 0706.289488

Phó giám đốc trực: Ông La Văn Năm

Điện thoại: 0703.815739

Phó giám đốc: Ông Đặng Phúc Hưng

Điện thoại: 0703.830419

Phòng chức năng:

1. Phòng Hành chính - Tổ chức

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Trí

Điện thoại: 0703 825369

2. Phòng Tư vấn - Dịch vụ

Phó Trưởng Phòng: Nguyễn Thanh Vũ

Điện thoại: 0703 822531

3. Phòng Nghiên cứu Ứng dụng KH&CN

Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Dùng

Điện thoại: 0703 833785

4. Phòng Phân tích - Kiểm nghiệm

Trưởng phòng: Huỳnh Thị Ngọc Lệ

Điện thoại: 0703.829824