Hoạt động KH&CN

Thực hiện đề tài/dự án KH&CN và ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Người viết quantri T4, 23/03/2016 - 12:19

* Trong năm 2013

* Đề tài cấp tỉnh:

- Dưa cải muối chua tại Vĩnh Long (phối hợp trường ĐHCT).

* Đề tài cấp cơ sở (05 đề tài):